De verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden onderscheidt zich van de andere verzuimverzekeringen die wij dagelijks zien. Met een drempelbedrag en schadevrije jaren biedt het product, binnen een bepaalde bandbreedte, voor drie jaar premiestabiliteit. Hiermee worden onverwachte, forse, premieverhogingen voorkomen.

Experience rating

Een veel gehoord bezwaar over verzuimverzekeringen is de impact van de jaarlijkse experience rating. Voor kleine- en middelgrote bedrijven met een verzuimverzekering geldt dat zij in de praktijk geconfronteerd  worden met een onverwachte premieverhoging, bijvoorbeeld wanneer zij na een lange periode zonder ziektegeval te maken krijgen met een langdurig zieke werknemer. Jarenlang geen schade en één langdurig verzuimdossier kan zomaar leiden tot een forse stijging van de premie.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft  daarom met het Verbond van Verzekeraars een convenant afgesloten met als doel dat verzuimverzekeraars de factoren die de premiestelling beïnvloeden, zodanig transparant maken, dat een reëel verwachtingspatroon bij de werkgever wordt gecreëerd.

De drempelbedragen en schadevrije jaren

Nationale-Nederlanden vult het convenant in, door te werken met drempelbedragen en schadevrije jaren. Aan het begin van de verzekering worden de premie en het drempelbedrag vastgesteld voor de komende drie jaar.

Drempelbedrag

Aan de hand van het drempelbedrag wordt de premie voor de verzekering in het volgende jaar bepaald. Als de verzekeringnemer in een jaar minder schade claimt dan het drempelbedrag, blijft de premie in het volgende verzekeringsjaar gelijk. Claimt hij het drempelbedrag of meer, dan wordt de premie verhoogd. krijgt de werkgever geen uitkering, dan daalt de premie met 10%.

 

Schadevrije jaren


Het model in de praktijk

Voor een schildersbedrijf met een loonsom van circa drie ton en een gemiddeld ziekteverzuim van 4,5% bedraagt de premie zo’n € 13.500 en is het drempelbedrag    € 3.500. De ontwikkeling van de premie over de komende drie jaar ziet er voor bedrijven met géén of weinig verzuim gunstig uit, voor bedrijven met wat meer verzuim loopt de premie snel op. 

Scenario 1: Geen enkel beroep op de verzuimverzekering (bijvoorbeeld bij geen verzuim of verzuim binnen e.r. termijn).

Scenario 2: Jaarlijks beroep op de verzuimverzekering echter onder het drempelbedrag

Scenario 3: Jaarlijks beroep op de verzuimverzekering boven het drempelbedrag

Gecombineerde scenario’s

In de bovenstaande grafiek is rekening gehouden met drie scenario’s waarbij het verzuim ieder jaar ongeveer hetzelfde verloop kent. In de praktijk is dit vaak anders, bij een wisselend verzuim kan de premie zich ontwikkelen en ontstaan er gecombineerde scenario’s.

Scenario 4; geen verzuim, verzuim onder drempelbedrag, hoog verzuim

Scenario 5; hoog verzuim, verzuim onder drempelbedrag, laag verzuim.

Scenario 6: geen verzuim, hoog verzuim, laag verzuim

 De details

Ten aanzien van de drempelbedragen en de premiebijstelling gelden er nog een aantal bijzonderheden:

  • Alleen de uitkering in het eerste ziekte jaar tellen mee

  • Interventievergoedingen tellen niet mee

 

Hoe andere verzekeraars hun premie bijstellen

Bij De Amersfoortse heeft de verzekeringnemer drie jaar lang dezelfde premie, ongeacht het schadeverloop, maar houd hierbij wel rekening met de en bloc bepaling. Bovemij, De Goudse en Avéro Achmea stellen hun premies jaarlijks bij. Bedraagt de premieverhoging meer dan 25%? Dan heeft de verzekerde de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen.

De beste keuze?

De verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden biedt premiestabiliteit. Of deze verzuimverzekering voor uw relatie de beste keuze is, hangt natuurlijk ook af van de aanvangspremie en de voorwaarden. Het product is in ieder geval wel zeer transparant over de premieontwikkeling.

In onze statistieken zien wij dat de verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden vooral bij bedrijven met loonsommen van 5 ton tot circa 1,5 miljoen wordt geadviseerd. Kleinere werkgevers vinden het vastgestelde drempelbedrag soms bezwaarlijk. Op mijnturien.nl kunt u voor uw relatie een premieberekening maken en een voorwaardenvergelijking raadplegen om op ieder moment na te gaan wat de best passende verzuimverzekering is. Turien & Co. helpt u hier graag bij!

 

Björn Jalving
Teamleider Markt & Product