De Nederlandse economie trekt weer aan. Dit zien we ondermeer terug in een afname van het aantal faillissementen. Waar er in 2013 nog circa 8.300 bedrijven en instellingen failleerden is dit aantal in 2016 teruggelopen tot zo een 5.100. 

En nog meer goed nieuws; ook voor 2017 worden er minder faillissementen verwacht! Helaas gebeurt het hiermee toch een paar duizend keer per jaar dat een bedrijf of instelling failliet gaat. Bij een faillissement heeft de curator in het geval van een onbehoorlijke taakvervulling de mogelijkheid om de bestuurder aan te spreken voor het tekort. Met een bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering- (“D&O-verzekering”) kan een bestuurder of commissaris zich hiertegen verzekeren. Tegelijkertijd zien we dat D&O-verzekeringen vaak automatisch beëindigd worden bij een faillissement. Hoe zit dit?

Claims made
D&O-verzekeringen hebben doorgaans een claims made dekking. Voor schadeclaims ingediend tijdens de looptijd van de verzekering bestaat dekking. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er altijd een verzekering van kracht is. Wanneer een verzekeringnemer, de rechtspersoon die de verzekering afsluit,  wil overstappen is het zaak om na te gaan of de nieuwe verzekeraar een inloopdekking biedt voor nog onbekende claims en omstandigheden, hetgeen doorgaans het geval is.

Is er voor het beëindigen van de verzekering nog geen claim ingediend of omstandigheid gemeld bij de oude verzekeraar? Dan bestaat er na de beëindiging van de verzekering geen dekking. Het is dan ogenschijnlijk ook opmerkelijk dat volgens de meeste D&O-polisvoorwaarden de verzekering wordt beëindigd op het moment dat een rechtspersoon failliet wordt verklaard. Na het faillissement zal de curator, nagaan  of de bestuurder een verwijt gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld in het geval er sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling kan de bestuurder worden aangesproken. Maar de bestuurder kan ook ten onrechte in rechte worden betrokken met alle kosten van dien. Juist in het geval van een faillissement heeft een bestuurder dus een D&O-verzekering nodig om zijn aansprakelijkheid af te weren. De verzekering is dan echter al beëindigd met het faillissement.

Uitloop
Deze lacune in de dekking wordt doorgaans opgevuld door het bieden van een uitloopdekking. De manier waarop deze dekking wordt aangeboden verschilt. Allereerst verschilt de uitlooptermijn per verzekeraar van drie tot vijf jaar. Waarbij drie jaar aan de korte kant zou kunnen zijn. Verder verschilt de manier waarop deze uitloopdekking tot stand komt. In sommige gevallen vereist dit een actie van de curator of de (oud)bestuurders, zij moeten doorgaans binnen één tot drie maanden aangeven gebruik te willen maken van de uitloopdekking. Dit roept verschillende vragen op; zijn bestuurders hiervan op de hoogte? Denken de bestuurders hieraan tijdens de emotionele rollercoaster die vaak gepaard gaat met een faillissement? Heeft u als assurantieadviseur hier een procedure voor; attendeert u bestuurders van een failliete onderneming hierop?

Tot slot loopt ook de premie die gerekend wordt voor de uitloopdekking uiteen. Vaak is dit tientallen procenten van de laatste jaarpremie. Wanneer er al geld te kort is en de bestuurder geen salaris meer ontvangt, kan dit weleens een probleem zijn.

Positie van de adviseur
Als adviseur doet u er verstandig aan zo snel mogelijk contact te zoeken met de bestuurders en commissarissen van de failliete ondermening en de verzekeraar. Vaak kunt u voorkomen dat de bestuurders en commissarissen tussen wal en schip terechtkomen, maar hiervoor is wel een snelle actie vereist.

Turien & Co. biedt ondermeer de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders van Zurich. Bij dit product hebben de bestuurders een gratis uitloopdekking van vijf jaar in het geval de verzekering minimaal drie jaar loopt. Met onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering koopt uw relatie dus geen kat in de zak, en dat is wel zo geruststellend! Bij andere bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zou dit wel het geval kunnen zijn, een alerte adviseur zou dit echter veelal kunnen voorkomen!

Björn Jalving
Teamleider Markt & Product