Wij leven in een instabiele, onzekere wereld. De toenemende polarisatie, het stijgende protectionisme en nationalisme en de toenemende onzekerheden in de politieke arena remmen wereldwijd groei en investeringsbereidheid. Gecombineerd met maatschappelijke verscherping, verlies van nuancering en een volksbrede ontwikkeling tegen de gevestigde orde, geven een uitermate onzeker klimaat.

In zo’n omgeving ziet de consument een terugtredende overheid en een voortgaande afbouw van de verzorgingsstaat waarin je geacht wordt meer verantwoordelijkheid in je eigen welvaart te nemen. De maatschappelijke trend waarin individualisme toeneemt, de rekening bij “de vervuiler” wordt neergelegd en solidariteit afbrokkelt maakt dat je de toenemende keuzemogelijkheden moet dragen in een omgeving waarin je minder op anderen kunt steunen. Het lijkt een somber beeld maar ook een beeld waarin je eigen acties en keuzes er meer toe doen en de geboden ruimte niet alleen bedreigingen maar ook kansen met zich meebrengt.

Een sterke financiële sector is in zo’n wereld onontbeerlijk. Het kunnen dragen van de toenemende risico’s en het duiden van de complexiteit voor de consument en de mogelijkheden die hij heeft om hiermee om te gaan, vragen om een sterke adviessector. Delen van de financiële risicobescherming kunnen via transactieplatformen tot stand komen, maar niet alles is plat te slaan in voorgeprogrammeerde beslissingsbomen. Voor u als financieel adviseur liggen er dus ook enorme mogelijkheden. Een waardegedreven, maatschappelijk bewuste en verantwoorde en deskundige financiële industrie zijn essentieel hierin en dat is waarom het New Financial Forum een sterk toe te juichen initiatief is. Ik kan u dan ook alleen maar aanbevelen bij dit initiatief aan te sluiten en de mogelijkheden te benutten uit de inzichten die dit oplevert.

Peter van Geijtenbeek
Algemeen directeur