Check de beroepsaansprakelijkheids verzekering voor advocaten!

01.05.2018

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten blijft ons bezig houden. Waar eerst een verzekeraar bekend maakte te stoppen met het verzekeren van advocaten tegen beroepsaansprakelijkheid, is nu de regelgeving voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de verzekering van uw relatie. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2019. Voor deze datum moet de verzekering gecontroleerd en, voor zover nodig, aangepast zijn.

In de Verordening op de advocatuur zijn onder meer bepalingen opgenomen over de vereisten waaraan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet voldoen. Het Wijzigingsbesluit toelichting beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft een tweetal wijzigingen tot gevolg. Deze hebben te maken met advocaten die de praktijk in dienstbetrekking uitoefenen en met de minimumeisen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Advocaat in dienstbetrekking
Artikel 6.24 bepaalt dat de advocaat adequaat verzekerd moet zijn tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Een uitzondering wordt gemaakt voor de advocaat die de praktijk in dienstbetrekking uitoefent en schade aan zijn werkgever toebrengt, voor zover de werkgever hem daarvoor op voorhand schriftelijk vrijwaart. Vanaf 1 januari 2019 geldt de uitzondering ook voor schade die wordt toegebracht aan in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, ook weer onder voorwaarde dat deze de advocaat op voorhand vrijwaart. In dat geval blijft de verplichting gelden adequaat verzekerd te zijn, maar niet voor zover het betreft het risico van de aansprakelijkheid van de advocaat tegenover zijn werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen.

De verplichting tot het afsluiten van een verzekering blijft wel bestaan als de advocaat naast dit dienstverband (deels) nog op andere wijze zijn ambt uitoefent.

De letterlijke tekst van het tweede lid van artikel 6.24 kunt u hier lezen.

Dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De verplichting om een verzekering af te sluiten geldt voor iedere advocaat (een eventuele uitzondering is hierboven vermeld). Een dergelijke verzekering kan ook per kantoor worden gesloten.

In artikel 6.25 is opgenomen aan welke eisen de verzekering moet voldoen:

-          Per advocaat of samenwerkingsverband een verzekerd bedrag van tenminste € 500.000 per aanspraak en tenminste tweemaal per verzekeringsjaar

-          Dekt ook de aansprakelijkheid van de advocaat voor handelingen en nalatigheden van personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn

-          Dekt schade uit alle werkzaamheden die gerekend worden tot de beroepsuitoefening van de advocaat (bijvoorbeeld optreden als curator, bewindvoerder, mediator, arbiter)

-          Ten minste geldig voor gebeurtenissen in de EU, EER en Zwitserland

-          Eigen risico niet hoger dan € 12.500 per aanspraak voor een advocaat of samenwerkingsverband van twee advocaten

-          Bij een samenwerkingsverband van meer dan twee advocaten geen hoger eigen risico dan € 5.000 maal het aantal verzekerde advocaten, met een maximum van € 100.000 per aanspraak.

Het verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak is slechts een minimum. Uitgangspunt is dat het verzekerd bedrag ‘adequaat’ moet zijn. Het is afhankelijk van de aard van de praktijk en de omvang van het kantoor of samenwerkingsverband of met dit minimumbedrag kan worden volstaan.

Nieuw is dat vanaf 1 januari2019 het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal tweemaal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn. De reden hiervan is dat meerdere aanspraken per jaar onder de dekking moeten kunnen vallen. Controleert u de verzekering van uw relatie op dit punt?

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten of onze verzekeringsmogelijkheden op dit gebied? Neemt u dan contact op met onze acceptanten Susan en Anoushka. Telefonisch via 072 5 181 134 of per e-mail: aansprakelijkheid@turien.nl. Zij zijn u graag van dienst!

Turien & Co. Facebook  Like ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Terug